Undersøgelser

Projektuniverset tilbyder forskellige former for undersøgelser. Det kan eksempelvis være brugerundersøgelser, sundhedsundersøgelser eller en anden undersøgelse indenfor det pædagogiske, sociologiske eller sundhedsfaglige område. Alt afhængig af hvad der skal belyses, og hvilken form for resultat I ønsker, kan vi snakke os frem til hvilken metode, der er den mest hensigtsmæssige.

Projektuniverset arbejder med en eller flere af følgende metoder i forbindelse med undersøgelserne:

En kvalitativ tilgang hvor forskellige interviewformer kan anvendes (eksempelvis fokusgruppeinterviews).

En kvantitativ tilgang hvor det typisk er forskellige former for spørgeskemaer (eksempelvis elektronisk, der kan udsendes til undersøgelsens deltagere via e-mail), der benyttes.

Observationer, som enten kan fungere som en selvstændig metodetilgang eller som supplement eksempelvis til den kvalitative metode.

Litteraturstudier tilbydes, hvis I har et emne, I ønsker afdækket, eller et stort datamateriale som I har brug for at få overblik over og præsenteret.